VNL Miền Bắc - Gấc Việt

VNL Miền Bắc - Gấc Việt

VNL Miền Bắc - Gấc Việt

VNL Miền Bắc - Gấc Việt

VNL Miền Bắc - Gấc Việt
VNL Miền Bắc - Gấc Việt

VNL Miền Bắc

Vùng Nguyên Liệu Gấc Miền Bắc

Đăng lúc: 23-11-15

Được phân bổ ở các tỉnh : Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Với mô hình trên nhiều địa phương đã nhân rộng vùng nguyên liệu Gấc ở nhiều tỉnh lân cận.

  • Chi tiết
  • Đối tác của chúng tôi