Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic - Gấc Việt

Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic - Gấc Việt

Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic - Gấc Việt

Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic - Gấc Việt

Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic - Gấc Việt
Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic - Gấc Việt

Chi tiết

Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic

Ngày đăng: 20-06-18

Ngày 18/6 Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan trên phương diện hợp tác Quốc Tế về Nông nghiệp hữu cơ - Organic tại trang trại rau sạch MEKO - FARM.

Đối tác của chúng tôi